Donate để tắt quảng cáo nha!
NHÓM DỊCH:
Drama Queen
6 truyện
Last updated: 15/04/2024
THÔNG TIN NHÓM DỊCH:
Nhóm mình làm vì thích thoy nha, nên tiến độ có khi không nhanh đâu. Mong các cậu ủng hộ nhé!