Donate để tắt quảng cáo nha!
THỂ LOẠI:
Tragedy
753 truyện
Last updated: 18/05/2024
THÔNG TIN THỂ LOẠI:
Thể loại chứa đựng những sự kiện mà dẫn đến kết cục là những mất mát hay sự rủi ro to lớn
';